Regulamin

Definicje

 1. Stronami umów świadczenia zamówienia przez internet są: 
  1. Spółka: jemy.to Sp. z o.o. (dalej “Spółka”)
  2. Konsument składający zamówienie w wybranej Restauracji
 2. Restauracja: Maria Wyduba Przedsiębiorstwo "VEGA", Klasztorna 4, 63-720 Koźmin Wielkopolski, kontakt@vegakozmin.pl, NIP: 6211000135
 3. Konsument: osoba fizyczna, która składa zamówienie nie związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Platforma: program, za pośrednictwem którego Konsument może złożyć zamówienie w Restauracji.
 5. Zamówienie: czynność prawna wiążąca się z dokonaniem przez Konsumenta zakupu towarów lub usług oferowanych przez Restaurację zgodnych z ich opisem i ceną.
 6. Zakup: czynność wniesienia przez Konsumenta pełnej opłaty za towary lub usługi w Restauracji.
 7. Formularz adresowy: formularz dostępny po wyborze składników pozycji w menu Restauracji i kliknięciu przycisku “Złóż zamówienie”.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin tłumaczy zakres i zasady korzystania z Platformy. Strony korzystające z Platformy zobowiązują się do przestrzegania zasad Regulaminu.
 2. Przeglądanie asortymentu Restauracji nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Konsumenta na towary lub usługi znajdujące się w asortymencie Restauracji możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
  1. Spółka i Restauracja nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie podany przez Konsumenta adres dostawy Zamówienia.
 3. Wszelkie informacje dostępne i wyświetlane na Platformie oraz stronie internetowej Restauracji nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy określonej w art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 4. Zakazane jest wykorzystywanie Platformy przez Konsumentów w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Spółki i/lub Restauracji.  W szczególności Konsument nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Restaurację lub Spółkę na jakąkolwiek szkodę majątkową.

Przyjmowanie, realizacja zamówień, umowa

 1. Konsument poprzez złożenie Zamówienia i kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie” na formularzu adresowym oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Konsument składając Zamówienie przyjmuje do wiadomości, że wiąże się ono z obowiązkiem zapłaty i zobowiązuje się podać niezbędne i prawdziwe dane wymagane przez Platformę w celu realizacji Zamówienia.
 3. Restauracja ma prawo zweryfikować poprawność wpisanych przez Konsumenta danych telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Restauracja ma prawo odrzucić Zamówienie w przypadku, w którym ma podejrzenie, że dane Konsumenta mogą być nieprawdziwe
 5. Umowa pomiędzy Konsumentem a Restauracją zawierana jest gdy Konsument poprawnie zakończy proces Zakupu a Restauracja potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji. Restauracja niezwłocznie potwierdzi przyjęcie Zamówienia drogą elektroniczną podając przewidywany czas dostawy.
 6. Umowa może być poprawnie zrealizowana przez Restaurację pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych danych adresowych i kontaktowych.
 7. Jeśli Zamówienie jest realizowane z dostawą do domu, Konsument powinien być obecny pod adresem podanym w trakcie składania Zamówienia.
 8. Restauracja ma prawo odrzucić Zamówienie w następujących przypadkach:
  1. Dezaktualizacji oferty na stronie internetowej Restauracji,
  2. Zaistnienia siły wyższej, która uniemożliwiła realizację Zamówienia,
  3. Podania przez Konsumenta nieprawidłowych danych adresowych dostawy i/lub kontaktowych.
 9. W celu uzyskania informacji o statusie Zamówienia, Konsument może skontaktować się bezpośrednio z Restauracją wykorzystując do tego dane kontaktowe podane na stronie internetowej Restauracji lub w potwierdzeniu zamówienia.
 10. Przyjęcie Zamówienia przez Restaurację zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną lub na stronie statusu zamówienia dostępnej po poprawnym zakończeniu procesu Zakupu.
 11. Podany czas realizacji Zamówienia jest czasem poglądowym i jego przekroczenie nie stanowi podstawy do reklamacji.

Płatności

 1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta powstaje obowiązek zapłaty. Konsument może opłacić Zamówienie wyłącznie drogą internetową.
 2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji możliwe jest tylko po potwierdzeniu przez Spółkę otrzymania wpłaty środków w wysokości odpowiadającej cenie określonej w Zamówieniu.
 3. W przypadku odrzucenia opłaconego Zamówienia przez Restaurację, środki zostaną zwrócone na konto Konsumenta nie później niż w przeciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zwroty realizowane poza Platformą przez Restaurację.
 5. Spółka jako partner Operatora Systemu Płatności internetowych zastrzegają sobie prawo do odrzucenia płatności Konsumenta, w szczególności w przypadku zaistnienia podejrzeń co do legalności płatności.
 6. Restauracja upoważniła Spółkę do akceptacji w jej imieniu płatności online dokonywanych przez Konsumentów.
 7. Restauracja może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. W przypadku, w którym Konsument ma alergię na którekolwiek artykuły spożywcze, prosimy o kontakt z Restauracją, w celu uzyskania aktualnych informacji o alergenach przed złożeniem Zamówienia.
 8. W przypadku pytań związanych z Zamówieniem, Konsument powinien skontaktować się z Restauracją poprzez telefon lub pocztę elektroniczną.

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem jego realizacji przez Restaurację.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, zobowiązany jest on poinformować o tym Restaurację drogą telefoniczną niezwłocznie po potwierdzeniu przez Restaurację przyjęcia Zamówienia do realizacji. Umowa nie może zostać odwołana jeśli Restauracja nie wyraziła na to zgody.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, środki opłacone drogą internetową zostaną zwrócone na konto Konsumenta nie później niż po 10 dniach roboczych od dnia uzyskania przez Spółkę informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy.

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje związane z Zamówieniami lub realizacją Umowy powinny być składane bezpośrednio do Restauracji przy pomocy kontaktu telefonicznego pod numerem: 627216061 lub poczty elektronicznej pod adresem email: kontakt@vegakozmin.pl.
 2. Reklamacje Konsumenta dotyczące Usługi, będą rozpatrywane w terminie do 10 dni roboczych od ich zgłoszenia, a informacja o reklamacji zostanie wysłana pocztą elektroniczną. Reklamacje można składać w następujący sposób:
  1. Pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jemy.to 
  2. Pocztą tradycyjną na adres: Jemy.to Sp. z o.o., ul. Jana Rymarkiewicza 5A, 60-681 Poznań
 3. Reklamacja powinna zawierać niezbędne informację do jej rozpatrzenia, w szczególności imię i nazwisko Konsumenta, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, datę złożenia zamówienia, datę realizacji zamówienia, adres realizacji zamówienia oraz wytłumaczenie dla reklamacji. W przypadku niepełnych danych Spółka może wystąpić o ich uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony o czas oczekiwania na przedstawienie pełnych danych przez Konsumenta.
 4. Spółka może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od momentu wystąpienia przyczyny reklamacji.
 5. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrona danych osobowych

 1. Spółka przechowuje oraz przetwarza dane osobowe Konsumenta. Szczegóły odnośnie przetwarzanych danych osobowych, w tym możliwość ich usunięcia/zmiany/edycji przedstawione zostały w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Jakikolwiek spór zaistniały w związku z realizacją Usługi przez Spółkę będzie oddany do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu dla lokalizacji Spółki.
 3. Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu Restauracji oraz składania Zamówień, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po 2 dniach od ich publikacji.
 5. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.